...o nás...
          ...kontakty...
             ...vyšetření...
               ...reference...
                ...co říká zákon...
                 ...fotogalerie...
                 ...akreditace...


Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

§87a

Dopravně psychologické vyšetření


Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

1. a) Držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg.

    b) Držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo     D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé     z těchto skupin vozidel.

2. Dopravě psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit     před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a     dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve     šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den     dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

zakon-obrazek


3. Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění,které pozbyla v důsledku.

    a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů

    b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

    c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato          sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců,nebo

    d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu         jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel

4. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

 

 

 

pocítadlo.abz.cz